Velkommen til Advokatfirmaet

Borge & Barth-Hofstad DA

Vakt Telefon

+47 23 032 032 Sentralbord

 • Strafferett

  Vi håndterer et stort antall straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet. Vår forsvarerhjelp innbærer rådgivning og juridisk bistand fra sakens oppstart, frem til den enten henlegges eller behandles i domstolen, både for privatpersoner og foretak.

  Vi tar imot deg til en uforpliktende informasjons- og rådgivende samtale.

  Det er viktig for oss at du blir ivaretatt under hele prosessen og at du er trygg på at vi hele tiden gjør det som er nødvendig for at du skal få et best mulig resultat i saken din.

  Skal du i politiavhør som mistenkt eller siktet?

  Vi kan informerer deg om dine rettigheter, og om du ønsker det, forhåndsinnhente informasjon fra politiet om saken du skal avhøres om.

  Du har krav på å møte hos politiet med din forsvarer tilstede. Vi avtaler tid og sted for avhør der vi kan møte sammen med deg. Vi gir deg på forhånd rådgivende opplysninger om det/de straffebud du er mistenkt for å ha overtrådt, og om gangen i strafferettspleien.

  Vi tror på at forhåndskunnskap til situasjonen du skal inn i setter deg bedre i stand til å mestre denne på en god måte.

  Etter søknad til tingretten får du oftest dekket advokatutgifter fra tidlig etterforskningsfase på offentliges bekostning uten utlegg fra den som er mistenkt. Vi avklarer dette og sender søknad for deg. Du blir aldri fakturert for noe uten at dette er særlig avtalt med skriftlig oppdragsbekreftelse.

   

  Skal du i rettssak som tiltalt?

  Du har  i hovedsak krav på benytte deg av forsvarer på det offentliges bekostning. Vi hjelper deg med en snarlig innhenting og gjennomgang av sakens dokumenter. Etter at dokumentene er innhentet vil vi sette opp et møte med deg hvor vi gjennomgår saken sammen.

  Det er viktig for oss at du er trygg på at vi gjør en god jobb med saken din, og at du vet at du alltid vil få profesjonell men også personlig oppfølging.

  Vi ser det som en stor fordel å kunne påstarte dette arbeidet tidligst mulig.

   

  Har du blitt uberettiget pågrepet/straffeforfulgt?

  Du kan da ha krav på erstatning for uberettiget straffeforfølgning. Dette gjelder særlig dersom du har blitt pågrepet og/eller fengslet.  Du kan ta kontakt for nærmere informasjon og rådgivning.

  For søknad om erstatning for uberettiget forfølgning innvilges det fri rettshjelp.

   

  Trenger du bistandsadvokat?

  Vi bistår fornærmede i ulike typer straffesaker der du har krav på offentlig dekket advokathjelp.

  Vi bistår deg profesjonelt i slike saker på alle trinn i saken, fra inngivelse av første anmeldelse til politiet, oppfølgende avhør og til behandling av saken i domstolene.

  Som offer for en straffbar handling vil du som hovedregel ha krav på bistandsadvokat dersom:

  • Saken gjelder seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest
  • Saken gjelder vold i nære relasjoner (familievoldssaker)
  • Saken gjelder menneskehandel
  • Saken gjelder kjønnslemlestelse
  • Saken gjelder tvangsekteskap
  • Saken gjelder brudd på kontakt- og besøksforbud, eller rettsmøte om kontakt- og besøksforbud  i eget hjem
  • Du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade

  I saker der en person er død som følge av en straffbar handling, har etterlatte foreldre krav på bistandsadvokat dersom avdøde var under 18 år. I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

   

 • Barnevernsrett

  Vi har lang erfaring med barnevernsaker og vi bistår deg hvis du har kommet i kontakt med barnevernet.

  Vi vil kunne hjelpe deg enten det skal gjennomføres undersøkelses sak,  det er fattet et akuttvedtak, eller der det skal fattes eller er fattet et vedtak om omsorgsovertakelse.

  Det er viktig for oss at du gjennom hele prosessen får profesjonell, men også personlig hjelp slik at din sak blir løst på best mulig måte for deg.

  Ta kontakt på et tidlig stadium av saken, da får vi sammen sett på mulighetene dine og hvordan vi best mulig skal gripe saken fatt for en best mulig løsning.

  Når det er fattet akuttvedtak eller når det er planlagt omsorgsovertakelse har du krav på fri sakførsel. Dette ordner vi for deg.

   

   

Vi tar oppdrag over hele landet, og samarbeider også med advokater lokalt i andre lagsogn.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale