Forsvarsadvokat

Våre advokater er spesialisert på ordinære og økonomiske straffesaker. 

Det er viktig at du, som klient kontakter våre advokater så tidlig som mulig slik at vi kan bistå i politiavhør og at vi kan sammen med deg kan gå gjennom dine dokumenter på en god og riktig måte. 

Alle våre advokater har lang og bred erfaring innen alle typer straffesaker. Ingen sak er for liten for oss, da vi vet at din sak er viktig for deg uansett alvorlighetsgrad. Vi deltar i avhør og er i retten nesten daglig for å forsvare våre klienter på best mulig måte. I rettsprosessen vil vi være kritiske til politiets arbeid og legge frem din side av saken på en fornuftsmessig måte.  

I straffesaker kan du selv velge hvem som skal være din forsvarer. Dersom politiet eller domstolen har oppnevnt forsvarer for deg, kan du fortsatt velge å bytte forsvarer til en du har tillit til og som du selv ønsker skal bistå deg. 

                Bistandsadvokat

For oss er det viktig at du som fornærmet blir ivaretatt og får den hjelp du trenger både under etterforskningen av din sak og under rettssaken.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser og sørge for at du får erstatning eller oppreisning for de forhold du har vært utsatt for. 

Dersom du blir utsatt for overgrep av en ukjent gjerningsmann hjelper vi deg å søke voldsoffererstatning fra staten. 

Alle våre advokater har bred erfaring som bistandsadvokat, både i alvorlige sedelighetssaker, menneskehandelssaker og voldssaker. Våre advokater har jobbet med noen av Norges største sedelighetssaker som bistandsadvokat. 

Ta kontakt for å høre om du har krav på bistandsadvokat. 

           Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet defineres som ”profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller gir seg ut for å være – lovlig.” Hvitvasking, skatte-, avgifts- og tollunndragelser, regnskapskriminalitet og verdipapirkriminalitet faller inn under denne definisjonen.

Vi har bred erfaring innen økonomisk kriminalitet. Ta kontakt dersom du har behov for bistand i forhold til økonomisk kriminalitet.