I saker som gjelder strafferett eller barnevernrett har du som oftes krav på gratis advokatbistand.

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester.

Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Vi er underlagt Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk" og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets " Forskrift av 14. november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester”. Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Vår veiledende timepris er i intervallet kr. 1 300,- til kr. 3000,- + mva avhengig av sakens art. Vi forbeholder oss rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte prisintervall.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær etter medgått tid.

Ved oppdragets start vil vi inngå en skriftlig oppdragsbekreftelse.
 
Straffesaker
Retten dekker salær for forsvareroppdrag for de fleste saker når det er tatt ut tiltale i saken og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning vil vi alltid søke å få dekket advokatutgiftene fra retten.

Barnevern

Dersom det er fattet akuttvedtak eller det er begjært omsorgsovertakelse har har du alltid rett på fri sakførsel.

Dersom barnevernet har startet undersøkelsessak har du ikke krav på å få dekket rettshjelp av det offentlige. Vi yter derfor rettshjelp i undersøkelsessaker hver torsdag fra kl. 16.00-21.00 uten at vi tar betalt for dette. Ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt. 

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I noen særlige saker, bl.a. avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige.Vi vil alltid søke fri sakførsel der inntekts og formuesforhold tilsier det.  

Forsikringsdekning
Advokatsalæret i barnefordelingssaker vil  delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene. Det vil fremkomme av forsikringsvilkårene til forsikringsselskap ditt selskap  dersom de dekker advokatsalæret i barnefordelingssaker.